KAJ JE KNJIGOVODSTVO?

Knjigovodstvo je sistematično in pregledno zapisovanje poslovnih dogodkov pravne osebe (stroški, prihodki, drugi odhodki…). Dogodki se zapisujejo v poslovne knjige, iz katerih se nato pripravijo poročila, ki jih je potrebno oddati finančni upravi in AJPES-u (Agenciji Republiki Slovenije za javnopravne evidence in storitve). Poročila so obvezna sestavina letnega poročila in morajo biti zapisana pravilno. Tudi za knjigovodstvo obstajajo pravila, ki so določena z zakonom. Tako morajo vse pravne osebe voditi svoje poslovne knjige, ki jih morajo enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

KNJIGOVODSKE

STORITVE

Paste your AdWords Remarketing code here