Novice

Novice

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo (NUSZ). Plačuje se na območju:

  • mest;
  • naselij mestnega značaja;
  • ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo;
  • za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt;
  • ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo zlasti:

  • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave;
  • lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča;
  • izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
  • merila;
  • merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Več o NUSZ si lahko preberete na povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/nadomestilo_za_uporabo_stavbnega_zemljisca/

Preberi več
Novice

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost oziroma DDV je davek na potrošnjo in posredni davek na promet blaga in storitev. V Sloveniji imamo dve stopnji DDV-ja: 22 % in 9,5 % DDV. Davek na dodano vrednost opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011):

https://www.uradni-list.si/1/content?id=102393#!/Zakon-o-davku-na-dodano-vrednost-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZDDV-1-UPB3)

Pojasnila glede davka na dodano vrednost so na sledeči povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

Preberi več
Novice

Davek o dohodku pravnih oseb

Davek o dohodku pravnih oseb je prihodek državnega proračuna in ga plačujejo pravne osebe domačega in tujega prava. Davek je uzakonjen z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb:

Zakon o DDPO (ZDDPO-2)

S 3.4.2015 je bila uvedena majhna sprememba zakona (Uradni list RS, št. 23/2015):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=121167#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-%28ZDDPO-2L%29

Pojasnila glede davka od dohodkov pravnih oseb so na sledeči povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

Preberi več
Paste your AdWords Remarketing code here