Author Archives: Nejc Koprivšek

Razno

Ukinitev registrskih računov vrednostnih papirjev

Sprememba Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) imetnikom določa razmeroma dolg rok, da svoje vrednostne papirje prenesejo na račune pri članih KDD (finančnih posrednikih). Pravne osebe imajo tako na voljo rok, ki izteče do 30. septembra 2016, fizične osebe pa rok, ki izteče 1. januarja 2017. Po tem roku bo KDD registrske račune ukinila.V skladu z ZNVP-1 bo KDD o ukinitvi registrskih računov imetnike obvestila v dveh dnevnih časopisih, ki izhajata na celotnem območju Republike Slovenije. Poleg tega bo vsak imetnik registrskega računa še posebej pisno obveščen, preden bi bil njegov registrski račun ukinjen. Vsa dejanja, ki se izvedejo zaradi ukinitve registrskih računov, bo KDD za imetnike izvedla brezplačno.

“povzeto po https://www.kdd.si/imetniki/poslovanje_z_vp/ukinitev_registrskih_računov  25.9.2016”

Preberi več
Novice

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo (NUSZ). Plačuje se na območju:

  • mest;
  • naselij mestnega značaja;
  • ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradnjo;
  • za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt;
  • ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo zlasti:

  • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave;
  • lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča;
  • izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
  • merila;
  • merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Več o NUSZ si lahko preberete na povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/nadomestilo_za_uporabo_stavbnega_zemljisca/

Preberi več
Novice

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost oziroma DDV je davek na potrošnjo in posredni davek na promet blaga in storitev. V Sloveniji imamo dve stopnji DDV-ja: 22 % in 9,5 % DDV. Davek na dodano vrednost opredeljuje Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/2011):

https://www.uradni-list.si/1/content?id=102393#!/Zakon-o-davku-na-dodano-vrednost-(uradno-precisceno-besedilo)-(ZDDV-1-UPB3)

Pojasnila glede davka na dodano vrednost so na sledeči povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

Preberi več
Novice

Davek o dohodku pravnih oseb

Davek o dohodku pravnih oseb je prihodek državnega proračuna in ga plačujejo pravne osebe domačega in tujega prava. Davek je uzakonjen z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb:

Zakon o DDPO (ZDDPO-2)

S 3.4.2015 je bila uvedena majhna sprememba zakona (Uradni list RS, št. 23/2015):

http://www.uradni-list.si/1/content?id=121167#!/Zakon-o-dopolnitvi-Zakona-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-%28ZDDPO-2L%29

Pojasnila glede davka od dohodkov pravnih oseb so na sledeči povezavi:

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_pojasnila/

Preberi več
Paste your AdWords Remarketing code here